banner 3
banner 4
3-1
3-2
3-3
3-4
banner 2
Khai trương 4
Lãnh đạo công ty

LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc

Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Minh Sáng                               Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Ông Đỗ Đức Thiện                               Chức vụ: Ủy viên

- Ông Đỗ Xuân Trường                           Chức vụ: Ủy viên

- Ông Đỗ Quốc Đài                                 Chức vụ: Ủy viên

- Ông Mai Xuân Diệu                              Chức vụ: Ủy viên

Ban giám đốc công ty:

Ông Đỗ Minh Sáng                                 Chức vụ: Giám đốc

Ông Luyện Hoàng Anh Vũ                     Chức vụ: Phó giám đốc

Ông Đỗ Xuân Trường                            Chức vụ: Phó giám đốc

Ban kiểm soát:

Ông Mai Xuân Diệu                               Chức vụ: Thành viên

Bà Nguyễn Thị Xuyến                           Chức vụ: Thành viên

Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty:

  1. Phòng kinh tế kỹ thuật tổng hợp
  2. Phòng hành chính nhân sự
  3. Phòng kế hoạch và quản lý dự án
  4. Phòng Tài chính kế toán
  5. Các chi nhánh trực thuộc
  6. Các công ty liên danh liên kết
  7. Ban quản trị các dự án thi công
  8. Ban  chi huy công trường
  9. Các đội thi công xây lắp