Đã Thực Hiện

Xây dựng nhà xưởng cơ khí - Công ty CP XL và sản xuất cơ khí Phú Cường

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xây lắp và sản xuất cơ khí Phú Cường

Giá trị: 26.050.000.000 đồng

Ngày thi công: 19/04/2013

Ngày hoàn thành: 08/04/2014