Đã Thực Hiện

Thi công Nhà máy sản xuất dây và lắp đặt thiết bị điện kiêm kho 02 tầng khung sàn bê tông cốt thép

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị cơ điện TKC Việt Nam

Giá trị: 26.090.258.000 đồng

Ngày thi công: 06/08/2013

Ngày hoàn thành: 07/03/2014